Artikel 1. Definties

1.1 Opdrachtnemer: De partij die advertentieruimte, hetzij telefonisch of per mail, verkoopt ten behoeve van publicatie op internet.
1.2 Opdrachtgever: Degene die een advertentie plaatst op Bedrijvengidsonline.be
1.3 Overeenkomst: De afspraken inzake een advertentie, die zijn vastgelegd in een schriftelijke aanvaarding (per mail) door opdrachtgever van een aanbieding voor het plaatsen van een advertentie op Bedrijvengidsonline.be

Artikel 2. Algemeen

2.1 Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkheidverklaring van deze Algemene Voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk tussen Opdrachtnemer en adverteerder zijn overeengekomen.

Artikel 3. Offertes

3.1 Tenzij schriftelijk anders aangegeven, zijn door de Opdrachtnemer gedane offertes vrijblijvend, kunnen te allen tijde worden ingetrokken en houden slechts een uitnodiging aan Opdrachtgever in tot het doen van een aanbod.
3.2 Alle offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij de offertes anders vermeldt.
3.3 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders uitdrukkelijk is aangegeven.
3.4 De offertes moeten steeds als een geheel worden beschouwd.
3.5 Alle in de offerte of opdrachtbevestiging opgenomen afbeeldingen, catalogi, tekeningen, ontwerpen en maatopgaven hebben slechts een indicatieve betekenis, aan deze bescheiden kunnen door de Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Deze bescheiden zijn derhalve niet bindend voor Opdrachtnemer. Voornoemde bescheiden blijven eigendom van de Opdrachtnemer.

Artikel 4. Inhoud van de Advertentie

4.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een advertentie te weigeren, niet meer te plaatsen, dan wel dusdanige maatregelen te treffen dat plaatsing ongedaan wordt gemaakt.
4.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat er op geen enkele wijze inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden door publicatie of openbaring van de advertentie en dat deze in overeenstemming is met de Europese Code voor het Reclamewezen en aanverwante regelgeving.
4.3. Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit enige inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten in verband met de in zijn opdracht gepubliceerde of openbaar gemaakte advertentie en zal Opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken en schadevorderingen van derden ter zake van dergelijke inbreuk.

Artikel 5. Uitvoering

5.1 Opdrachtnemer plaatst de advertentie en wijzigingen daarvan op de overeengekomen wijze op de internetsite zoals omschreven in de offerte
5.2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de internetsite zoals omschreven in de offerte wordt uitgegeven. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de vormgeving, de pagina- en rubrieksindeling van de internetsite of aan de plaats van de advertentie in de internetsite zoals omschreven in de offerte.
5.3 Opdrachtnemer kan niet instaan voor de kleurstelling, het formaat en de lay-out van een ten behoeve van Opdrachtgever geplaatste advertentie in de internetsite zoals omschreven in de offerte
5.4 Opdrachtnemer kan de beschikbaarheid van de internetsite zoals omschreven in de offerte waarin de advertentie is geplaatst niet te allen tijde garanderen.
5.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst door derden te laten verrichten. Het nemen van telefoongesprekken op ter verificatie van de afspraken die zij en Opdrachtgever hebben gemaakt en ter voorkoming van misverstanden daarover. Opgenomen telefoongesprekken worden tevens gebruikt voor evaluatie- en trainingsdoeleinden, bijvoorbeeld om na te gaan of de Opdrachtgever op een correcte wijze te woord is gestaan. Als er een meningsverschil is over wat er in een opgenomen gesprek is gezegd wordt de Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld de opname af te luisteren of een transcript daarvan in te zien. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om daarvoor een vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 6. Datum van plaatsing

Een overeengekomen datum van plaatsing is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige plaatsing dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te geven om alsnog te plaatsen

Artikel 7. Opdrachtbevestigingen

7.1 De Opdrachtgever heeft het recht om binnen 8 dagen nadat door Opdrachtnemer de opdracht is ontvangen, wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst of de overeenkomst te ontbinden
7.2 De in artikel 7.1 genoemde wijziging of ontbinding van de overeenkomst dient per aangetekend schrijven te geschieden. Ontbinding van de overeenkomst binnen de termijn van 8 dagen geschiedt geheel kosteloos. Indien wijziging van de overeenkomst zoals door de Opdrachtgever gewenst volgens de door Opdrachtnemer gebruikte prijslijsten een prijsverhoging met zich meebrengt, is Opdrachtnemer gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

Artikel 8. Schade

8.1 Indien op verzoek van de Opdrachtgever een derde bij de uitvoering van de overeenkomst wordt betrokken, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet of onvoldoende presteren van die derde.
8.2 Indien ten gevolge van handelingen of nalaten van de in artikel 8.1 bedoelde derden Opdrachtnemer schade lijdt, dan is de Opdrachtgever te allen tijde gehouden Opdrachtnemer deze schade te vergoeden. Voor eventuele aanspraken van derden vrijwaart de Opdrachtgever Opdrachtnemer in voorkomende gevallen volledig.
8.3 Opdrachtnemer is met name niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, blokkeringen van toegang tot, de site of het Internet bij Opdrachtnemer of derden en handelingen van andere klanten of Internetgebruikers.

Artikel 9. Wijzigingen in plaatsingen

9.1 Opdrachtnemer is bevoegd een plaatsing te verrichten die afwijkt van de in de overeenkomst omschreven zaken voor wat betreft de kleur, de prijs, de kwaliteit en de kwantiteit. Indien Opdrachtnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt en een plaatsing levert die wezenlijk van de overeengekomen plaatsing afwijkt, en de Opdrachtgever zich hier niet mee kan verenigen, dan dient Opdrachtgever binnen acht dagen na plaatsing schriftelijk aan te geven hoe de plaatsing door Opdrachtnemer dient te worden gewijzigd binnen het overeengekomen en een redelijke termijn te bevatten waarbinnen de wijziging van deze (her)plaatsing dient te geschieden.
9.2 Indien een overeenkomst tot plaatsing van een reclame-uiting tot stand is gekomen ten behoeve van een bepaalde internetsite en deze site om welke reden dan ook niet wordt gerealiseerd, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval van enige schadeplichtigheid sprake is.
9.3 De Opdrachtgever heeft het recht om een in de overeenkomst overeengekomen aantal wijzigingen door te voeren in de geplaatste vermelding of advertentie. Deze wijzigingen dienen Opdrachtnemer per post, hetzij per email, toegezonden te worden, en qua omvang, kwaliteit en kwantiteit binnen het in de overeenkomst overeengekomen te passen. Opdrachtnemer zal zich inspannen deze wijzigingen door te voeren. Echter behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de wijzigingen zoals door Opdrachtgever aangeleverd niet door te voeren, om welke reden dan ook. De Opdrachtgever zal bij zulks schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het feit dat de door Opdrachtgever aangeleverde wijzigingen niet geplaatst zullen worden, waarbij de eerdere plaatsing gehandhaafd zal blijven, zonder dat er in dit geval van enige schadeplichtigheid sprake is.
9.4 Indien de overeenkomst geen melding maakt van een aantal door te voeren wijzigingen in het geplaatste, dan is er geen mogelijkheid tot wijziging van het geplaatste zoals bedoeld onder artikel 9.1 tenzij Opdrachtnemer hier schriftelijk toestemming toe heeft verleend.
9.5 Er dient door de Opdrachtgever naast de toegezonden wijzigingen ook beschreven te zijn een voor Opdrachtnemer redelijke termijn waarbinnen deze wijzigingen doorgevoerd dienen te zijn.

Artikel 10. Gebreken en reclames

10.1 De Opdrachtgever dient geplaatste advertenties of vermeldingen terstond na plaatsing – of zo spoedig als daarna mogelijk is – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, onder meer:
-of de plaatsing van gegevens juist is uitgevoerd.
10.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de koper deze binnen 8 dagen na plaatsing van de gegevens schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden. De schriftelijke melding van gebreken dient te vermelden de datum en het tijdstip waarop het gebrek is geconstateerd, de internetsite waarin het gebrek is geconstateerd, de aard van de gebreken en dient een redelijke termijn te bevatten waarbinnen het gebrek door Opdrachtnemer dient te worden opgelost.
10.3 Worden niet zichtbare gebreken geconstateerd dan dient Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk deze gebreken te melden aan Opdrachtnemer. De schriftelijke melding dient aan dezelfde eisen te voldoen als in artikel 10.2 wordt vermeld.
10.4 Na het verstrijken van de termijnen onder 10.1 wordt de geleverde prestatie geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd of conform geleverd, en heeft het gevolg dat er geen beroep kan worden gedaan op wanprestatie.

Artikel 11: Klachten

11.1 Opdrachtnemer spant zich in klachten omtrent de diensten van Opdrachtnemer zo goed mogelijk te behandelen. Opdrachtnemer is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.
11.2 Telefoongesprekken ter verificatie van de binnengekomen getekende opdracht worden standaard opgenomen.
11.3 Het indienen van een klacht, hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch, laat de overige plichten van de klant onverlet.

Artikel 12. Prijsverhoging.

12.1 Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Opdrachtnemer is gerechtigd om prijsverhogingen in de grondstoffen, arbeidskosten en energiekosten door te berekenen. Tevens is Opdrachtnemer gerechtigd de bij de aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening te brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
12.2 Indien er een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst kan Opdrachtgever de overeenkomst laten ontbinden.
12.3 De in artikel 11.1 en 11.2 genoemde ontbinding kan slechts rechtsgeldig worden ingeroepen door een schriftelijke verklaring van de Opdrachtgever door Opdrachtnemer ontvangen binnen 8 dagen nadat de Opdrachtgever van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld.

Artikel 13. Betaling

13.1 Betaling dient steeds te geschieden per bank binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.
Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Opdrachtnemer op te schorten. Opdrachtnemer kan te allen tijde vooruitbetaling of zekerheid verlangen.
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Daarnaast heeft Opdrachtnemer vanaf dat moment het recht haar verplichtingen tegenover Opdrachtgever op te schorten.
Opdrachtgever is dan een contractuele rente verschuldigd te berekenen vanaf de factuurdatum van anderhalf procent (1,5%) per maand, waarbij een deel van een maand als een volledige wordt gerekend.
Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een schriftelijk gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag inclusief rente nog niet heeft betaald, is zij verplicht Opdrachtnemer de te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 250,– (tweehonderd vijftig Euro), tenzij Opdrachtnemer aantoont dat de werkelijke buitengerechtelijke kosten van Opdrachtnemer hoger zijn in welk geval de Opdrachtgever gehouden is de werkelijke buitengerechtelijke kosten aan Opdrachtnemer te voldoen.
Ieder bedrag Opdrachtnemer van Opdrachtgever ontvangt, zal allereerst strekken tot voldoening van de rente en kosten.

Artikel 14. Incassokosten

Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever verschuldigd buitengerechtelijke incassokosten volgens het tarief van de Orde van Advocaten, evenwel met een minimum van 100 euro. Indien Opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Looptijd en beëindiging van de overeenkomst

15.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale contractperiode zoals omschreven in de overeenkomst.
15.2 Indien de overeenkomst niet schriftelijk aangetekend wordt opgezegd binnen de initiële contractperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, zal de overeenkomst met eenzelfde looptijd als die van de initiële contractperiode verlengd worden, waarbij opnieuw een opzegtermijn van een maand zal gelden.
15.3 Opzegging zal zonder berekening van administratiekosten gebeuren.
15.4 De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn onmiddellijk en in zijn totaliteit opeisbaar in de volgende gevallen: het niet, niet tijdig en / of niet volledig nakomen van de (betalingen) verplichtingen zijdens de Opdrachtgever, al dan niet gevolgd door een gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke (incasso)procedure, dan wel in geval het een opzegging zijdens Opdrachtnemer betreft omdat de Opdrachtgever enige (betalingen) verplichting uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst niet in acht neemt, dan wel indien er na het sluiten van de overeenkomst aan Opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen die Opdrachtnemer goede grond geeft te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Tevens zijn alsdan door de Opdrachtgever verschuldigd de nog openstaande factuurbedragen, alsmede de eventueel bijkomende kosten.
– In genoemde gevallen is Opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onvermeerderd het recht van Opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.
15.5 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 16. Overmacht

16.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:
– stakingen in andere bedrijven dan die van Verkooporganisatie, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Verkooporganisatie.
– niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Opdrachtnemer voor uitvoering van haar prestatie afhankelijk is.
16.2 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 17. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Antwerpen. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden

Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.